Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

drinque
3930 51d8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
drinque
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viaveronica-o veronica-o
drinque
1350 f8ef 500
Reposted frommoai moai viaveronica-o veronica-o
drinque
Reposted fromshakeme shakeme viaveronica-o veronica-o
drinque
2753 8c32
Reposted fromslodziak slodziak viapsychedelix psychedelix
drinque
0047 98cf
Reposted fromtwice twice viapsychedelix psychedelix
drinque
5584 6c2a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianimble nimble
drinque
drinque
0437 97bf 500
Reposted fromhagis hagis vianiedonaprawienia niedonaprawienia

October 28 2018

drinque
4318 57fd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
drinque
4111 91a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
drinque
4118 e884 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
drinque
4120 18ab 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
drinque
4121 9126 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
drinque
4130 7092 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
drinque
Już dawno zauważyła, że przeżyła wszystkie rozczarowania i zdrady, których ludzie tak bardzo się obawiają. A mimo to wciąż oddycha, śpi, rośnie. Co rano budzi się i ubiera.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
drinque
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaretro-girl retro-girl
drinque
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaretro-girl retro-girl

June 22 2018

drinque
0772 64c0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
drinque

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl